Umów się

+48 791 211 172

Gdańsk, Jelitkowski Dwór 10/1

Napisz: recepcja@wazkasprawa.pl

Recepcja: +48 884 039 969

CENTRUM TERAPII

I ROZWOJU OSOBOWOŚCI

Umów się

Zadzwoń: +48 884 039 969

REGULAMIN

WAŻKA SPRAWA

 

FUH "KOMPAS" ZBIGNIEW KUCEWICZ z siedzibą w Gdańsku (80-394), przy ul. Kołobrzeskiej 58B/29, NIP: 8391708568, REGON: 220657793

Za pośrednictwem strony https://wazkasprawa.pl i jej podstron możliwy jest zakup produktów cyfrowych zwanych dalej Produktami.

 

Sprzedaż Produktów prowadzi: Ważka Sprawa Dagmara Kucewicz, NIP 8391868125, www.wazkasprawa.pl. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem recepcja@wazkasprawa.pl.

 

§1

DEFINICJE:

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 

Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu Produkty w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),

 

Produkt cyfrowy – Produkty on-line, plik mp3., plik wideo, e-book stanowiący treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

 

Nabywca – podmiot, który dokonał zakupu Produkty za pośrednictwem Strony,

 

OPERATORZY PŁATNOŚCI:

 

- Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 28b, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

- DialCom24 Sp.z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, zarejestrowana w Sąd Rejonowy Poznań, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000306513. Wysokość kapitału zakładowego 1.697.000 PLN.

- PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 Luxemburg

 

Strona – strona dostępna pod adresem https://wazkasprawa.pl

 

Sprzedawca – Ważka Sprawa Dagmara Kucewicz, 80-394 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 58 B/29, NIP 8391868125 .

 

Użytkownik – podmiot przeglądający zawartość strony.

 

 

§ 2

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów

 

Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony oraz korzystania z zakupionego Produktu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające jest posiadanie: 

 

- dostępu do Internetu,

- standardowego systemu operacyjnego,

- standardowych przeglądarek internetowych,

- posiadania aktywnego adresu e-mail,

- posiadania program do otwierania plików “.pdf”, systemowych programów do odtwarzania  plików wideo i plików muzycznych

 

Użytkownik nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

 

 

§ 3

PRAWA AUTORSKIE

 

Produkty stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Prawa autorskie do Produktu przysługują Sprzedawcy.

 

Sprzedawca poucza Użytkowników i Nabywców, że powielanie i rozpowszechnianie Produktów bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie przysługujących Sprzedawcy praw autorskich, co pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną oraz odpowiedzialność karną naruszyciela zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

 

W przypadku naruszenia przez Nabywcę praw autorskich do Produktów przysługujących Sprzedawcy, Sprzedawca, niezależnie od dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania cywilnego, może uniemożliwić Nabywcy dostęp do Produktu

 

 

§ 4

CENA PRODUKTU I JEGO ZAWARTOŚĆ

 

Ceny Produktów podane są na stronie i podstronach w domenie https://wazkasprawa.pl

 

Produkty przygotowane są w języku polskim.

 

Produkty udostępniane będą przez Sprzedawcę na specjalnie przygotowanych w tym celu przez Sprzedawcę stronach internetowych. Niektóre elementy wchodzące w skład zakupionych Produktów mogą zostać udostępnione do pobrania na dysk urządzenia Nabywcy, co określone w opisach przy produktach. Zapisów wideo pobierać nie wolno.

 

 

§ 5

ZAKUP PRODUKTU

 

1. W celu finalizacji zakupu Produktu, Użytkownik musi kliknąć na stronie  z ofertą Produktu przycisk Zawierający wyrażenia [Zamów…] lub [Zapisz mnie..] [Odbierz dostęp], [Wpłać …] zgodnie z wybraną przez siebie opcją.

2. Po kliknięciu ww. przycisków, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę z zamówieniem i dalej na zewnętrzną stronę płatności, poprzez którą Użytkownik zrealizuje transakcję.

3. Jeśli Użytkownik chce otrzymać rachunek dokumentujący zakup Produktu, powinien zaznaczyć właściwą opcję.

4. Użytkownik musi również zaakceptować ten Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu Produkty.

5. W celu finalizacji zamówienia, Użytkownik musi kliknąć w kolejnym oknie zamówienia link [Wybierz metodę płatności]

6. Po kliknięciu w przycisk link [Wybierz metodę płatności], Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty za Produkty.

7. Z chwilą dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych w postaci Produktu.

 

 

§ 6

KORZYSTANIE Z PRODUKTU

 

1. Produkt zostanie dostarczony Nabywcy drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu, poprzez przesłanie linku umożliwiającego uzyskanie dostępu do Produktu.

2. Dostęp do Produktu może odbywać się poprzez zalogowanie na dedykowanej stronie internetowej przy wykorzystaniu loginu i hasła przesłanego Nabywcy na adres e-mail lub tylko wejście na podany adres internetowy.

3. Niektóre produkty mogą zawierać opcję dostarczania partiami – taki produkt i harmonogram jego dostarczania jest zaznaczony na Stronie w opisie.

4. Nabywca uzyskuje dostęp do Produktu przez okres 12 miesięcy od chwili zapłaty chyba, że zostaną wprowadzone dodatkowo oznakowane na stronie sprzedażowej promocje czasowe lub limity.

5. W toku korzystania przez Nabywcę z Produktu, w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy będą odnotowywane podejmowane przez Nabywcę działania. W tym celu wykorzystywane mogą być pliki cookies, o których mowa w § 9 Regulaminu i stronie „Polityka Prywatności”

 

 

§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Nabywca będący osobą fizyczną ma prawo odstąpić od umowy o dostarczanie treści cyfrowych w postaci Produktu bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Aby odstąpić od umowy, Nabywca musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną recepcja@wazkasprawa.pl.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Nabywca wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Nabywcy prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Nabywcy wszystkie otrzymane od Nabywcy płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 

WYŁĄCZENIE ZWROTU

 

1. Nabywca będący podmiotem gospodarczym kupującym w ramach faktury VAT nie podlega procedurze zwrotu zakupionego Produktu.

2. W przypadku zaakceptowania regulaminu, kupna i rozpoczęcia kurs, przez co rozumie się dostarczenie dostępu do całości materiałów i treści kursu,  oferty promocyjne (w tym w ramach „Black Friday” i „Cyber Monday”) bądź oferty zawierające opcję indywidualnych konsultacji w formie spotkania, kontaktu telefonicznego lub wideo (1:1) zwroty nie są realizowane.

 

 

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Nabywcy Produkty wolny od wad prawnych.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Nabywcy, jeżeli Produkty ma wadę fizyczną lub prawną.

3. Reklamacje dotyczące Produkty można składać, przesyłając stosowną wiadomość na adres recepcja@wazkasprawa.pl. Reklamacja powinna zawierać opis stwierdzonych wad Produkty oraz oczekiwania Nabywcy związane z reklamacją.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Nabywcę reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

 

 

§ 9

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 

1. Administratorem danych osobowych Nabywcy jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Nabywcy wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy.

3. Podanie danych osobowych przez Nabywcę jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

4. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Nabywcy również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Nabywcy.

5. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

6. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Nabywcy (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

8. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Nabywcy, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych, w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz śledzenia działań Nabywcy podejmowanych w ramach korzystania z Produktu.

9. Sprzedawca informuje Użytkownika i Nabywcę, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i Nabywcy. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony lub Produktów przez Użytkownika lub Nabywcę może być utrudnione.

10. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika lub Nabywcę usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

 

§ 10

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi za pośrednictwem Strony umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

- zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

- zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

- skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://uokik.gov.pl .

 

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.06.2024.

 

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie z tym zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia umowy.

ZBIGNIEW KUCEWICZ. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz). Przed zakupem sprawdź również Regulamin sklepu >>, Regulamin wizyt online >>. Realizacja: Plutowski.pl

Regulamin wizyt online >>

Umów spotkanie

Gdańsk, Jelitkowski Dwór 10/1

Napisz: recepcja@wazkasprawa.pl

+48 791 211 172

Recepcja: +48 884 039 969

ODWOŁANIE WIZYTY: Pamiętaj, aby w przypadku braku możliwości skorzystania z umówionej sesji, odwołać ją najpóźniej 48h przed jej terminem. Brak odwołania wizyty w określonym czasie zobowiązuje do opłacenia pełnej kwoty za sesję.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu wstępnego omówienia Twojej sytuacji, ustalenia kierunku wsparcia oraz dogodnego terminu na wizytę.

Warsztaty i edukacja

Formy pomocy

Centrum

CENTRUM TERAPII I ROZWOJU OSOBOWOŚCI

Pracujemy z pacjentami cierpiącymi z powodu zaburzeń emocjonalnych, nastroju i zachowania, pomagamy w kryzysie psychicznym i radzeniu sobie z trudami życia.